OsloMet: Stipendiatstilling innen visuell kommunikasjon

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, institutt for journalistikk og mediefag er det ledig en stilling som stipendiat tilknyttet fagområdet visuell kommunikasjon. Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Doktorgradsprosjektets overordnede siktemål er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for visuelle studier innen medievitenskap og fotojournalistikk. Doktorgradsprogrammet kvalifiserer for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder.

Arbeidsområde

Visuelle uttrykk, visuell identitet og visuell meningsdannelse er stadig viktigere for mediebruk og -forståelse. I en tid preget av globale kriser (klimakrise, krig og konflikt, tvungen migrasjon mm) spiller visuell kommunikasjon en framtredende politisk og kulturell rolle. Samtidig er medievisualitet dypt forbundet med og avhengig av teknologi, noe som aktualiseres i en tid der alle former for medieproduksjon gjennomlever dyptgripende teknologiske omveltninger.

Visuell kommunikasjon er et bredt felt som omfatter billedlig informasjonsformidling i vid forstand, altså det som er skapt for synsinntrykk, og meningsdannelse basert på det vi kan se. Begrepet er relevant både for trykte og digitale medier og kan omfatte utforming av innhold (illustrasjoner, typografi og grafisk design) og selve produksjonen (grafisk industri, fotografi og liknende). Studier i visuell kommunikasjon kan omfatte interaktivitet, ikonografi, illustrasjon, tekst, grafikk, sjangerkonvensjoner, persepsjon, datavisualisering, animasjon, identitet og meningsdannelse. Det kan også omfatte skapende prosjekter med sosial og kulturell endring som mål, der det visuelle er et omdreiningspunkt.

PhD-prosjektet kan derfor omhandle, men er ikke begrenset til, følgende temaer:

 • visual literacy i endring: hvordan visuelle medieuttrykk er del av samfunnets sosiale og kulturelle endringer
 • visuelle politiske ytringer, for eksempel i tilknytning til krig og konflikt, klimaendringer, migrasjon m.m.
 • kunstig intelligens (AI) og andre former for manipulasjonsteknologi og billedbehandling som utfordrer kjente krav til visuell dokumentasjon
 • sjangerkonvensjoner som blir viktigere å (re)definere og forholde seg til i en stadig mer visuellinformasjonsstrøm
 • visuell analyse som metodisk innovasjon i medievitenskap

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen journalistikk, medievitenskap eller andre relevante fagområder innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap. I spesielle tilfeller kan også mastergrader på 90 studiepoeng godtas. Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden
 • gode analytiske ferdigheter
 • evne til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement og motivasjon for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Se  programplan for nærmere informasjon om når 90 studiepoeng/ECTS kan godtas.

Opptak til doktorgradsprogram innen samfunnsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Ønskede egenskaper

 • Relevant erfaring med forskning og utvikling
 • Relevant erfaring med visuell kommunikasjon
 • Evne til å være nytenkende og kreativ

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet referanseliste

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse etter malen som finnes her.

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på grunnleggende kvalifikasjoner (karakterer, faglige kvalifikasjoner og tidligere erfaring) og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Les hele annonsen her.

- ANNONSE -

You might also like