Stortingssekretariatet søker rådgiver/seniorrådgiver

I stortingssekretariatet er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stortingssekretariatet er en av fem seksjoner i konstitusjonell avdeling og har 10 ansatte. Arbeidet omfatter administrasjon av den parlamentariske behandlingsprosessen fra sakene fremmes til endelig vedtak er fattet av Stortinget.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak få ansvar for ferdigstilling, trykking og publisering av komitéinnstillinger, representantforslag, lovvedtak, lovanmerkninger, grunnlovsforslag, årsrapporter og andre stortingsdokumenter. Dette innebærer blant annet kvalitetssikring og kontroll av formelle krav til oppsett, koordinering, kontakt og oppfølging overfor komitesekretærer, tekstsenteret, korrekturlesere og grafisk seksjon, samt publisering til Stortingets nettsider.

Stortingets administrasjon arbeider for tiden med digitalisering av den parlamentariske saksgangen. En sentral oppgave for stillingen vil være å bidra i arbeidet med å få en mer digital arbeidsflyt hvor all parlamentarisk informasjon tilrettelegges for digital bruk.

Den som ansettes må også påregne å bistå med øvrige oppgaver innenfor den virksomheten sekretariatet til daglig utfører, som blant annet er knyttet til mottak av forslag, håndtering av permisjonssøknader og planlegging og gjennomføring av plenumsmøter.

Les hele annonsen her.

You might also like