10 fakta om norsk arbeidsliv (det står ikke så verst til)

En rapport utarbeidet av Stami har kartlagt arbeidsmiljøet i Norge. Siden 2001 har NHO-bedriftene redusert sykefraværet sitt med over 20 prosent.

Stami er Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Avdelingsdirektør Alf Åge Lønne i NHO er glad for funnene.

– Det er gledelig å konstatere at arbeidsmiljøet i Norge holder en høy standard og utviklingen går i riktig retning på mange områder. HMS er god butikk. Det vet våre medlemmer. Siden 2001 har NHO-bedriftene redusert sykefraværet med over 20 prosent, sier Lønne.

På NHO’s nettsider sier han at vi kan bli enda bedre til å forebygge, noe som er et hovedmål i den nåværende IA-avtalen.

– I juni vil Stami lansere et nettverktøyet hvor man enkelt kan få oversikt over relevante risikofaktorer i ulike yrker og næringer. Dette vil bli en viktig veiviser for bedriftene i forebyggingsarbeidet, sier Lønne.


 

10 fakta om norsk arbeidsliv:


  1. Arbeidsmiljøet i Norge er verdensledende. Ni av ti oppgir å ha et godt arbeidsmiljø, og å være fornøyde med arbeidet sitt.
  2. Arbeid er en kilde til bedre helse, glede, god selvfølelse og tilhørighet.
  3. Vi har om lag 2,7 millioner yrkesaktive i Norge. De siste 20 årene har andelen av befolkningen i arbeidsstyrken økt fra drøyt 60 prosent til over 70 prosent.
  4. Sammenlignet med EU-snittet er andelen sysselsatte 11 prosentpoeng høyere i Norge. Vi har 15 prosentpoeng flere kvinner i arbeidslivet og 20 prosentpoeng flere eldre.
  5. Vi jobber mer natt, turnus og skift enn EU-snittet. Det skyldes bla høy sysselsetting og at en høy andel deltidsansatte også jobber turnus, skift eller om natten.
  6. De største helseutfordringene våre er muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager. To av ti psykiske plager.
  7. Selvrapporterte arbeidsrelatert luftveisplager er mindre utbredt enn for tjue år siden, mens hudplager oppgis å være om lag like utbredt i dag som for tjue år selv om arbeidsrelaterte hudplager er redusert. Eksponering for støy er også betydelig redusert de siste årene.
  8. Kvinner blir oftere utsatt for vold, trusler om vold eller seksuell trakassering.
  9. Menn jobber oftere om natten, har lengre arbeidsuker og er mer utsatt for mobbing.
  10. Tallet på arbeidsskadedødsfall har gått betydelig ned i et lengre tidsperspektiv, men denne nedgangen ser ut til å ha flatet ut i løpet av det siste tiåret. Det er en overhyppighet av arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere

Her kan du lese hele rapporten.

Kilde: NHO, Stami

Foto: Wikimedia Commons